वा’ग्मती स’रकारले धु’र्मुससुन्तली फा’उन्डेशनलाई तीन करोड दि’ने

वाग्मती, वा’ग्मती प्रदेश स’रकारले चि’तवनमा ब’न्दै गरेको गौतम बु’द्ध अ’न्तरराष्ट्रिय क्रि’केट मै’दान नि’र्माणका लागि धु’र्मुससुन्तली फा’उन्डेशनलाई तीन करोड रूपैयाँ दि’ने नि’र्णय ग’रेको छ। प्र’देश सरकारको बुधबार ब’सेको म’न्त्रिपरिषद् बै’ठकले आफ्नो स’रकारको स’शर्त अ’नुदानका रु’पमा आ’र्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि अ’नुदान रकम दिने नि’र्णय गरेको हो। को’भिड –१९ को स’ङ्क्रमणका अ’वस्थामा पनि नि’रन्तर नि’र्माण ग’रिरहेकाले काम गर्न स’हज हो’स् भनेर स’हयोग गर्न ला’गिएको सरकारका प्र’वक्ता कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिए।

बुधबारको म’न्त्रिपरिषद् बै’ठकले प्र’देश सु’शासन के’न्द्र स्था’पना र स’ञ्चालन आ’देश २०७७, प्र’देश भ्र’मण ख’र्च नि’यमावली र प्र’देश पू’र्वाधार वि’कास सा’झेदारी नि’यमावलीको दो’स्रो सं’शोधन स्वी’कृत ग’र्ने नि’र्णय पनि ग’रेको आ’र्थिक मा’मिला तथा यो’जनामन्त्री ढुङ्गेलले जा’नकारी दिए । रासस