१०० व’र्षकी वृ’द्धलाई ब’ला’त्का’र ग’रेर कु’टेर मा’र्ने अ’प’राधीलाई यस्तो स’जाय सु’नाइयो

काठमाडौं। १०० वर्षकी वृ’द्ध म’हिलालाई ब’ला’त्का’र ग’र्ने २८ वर्षका यु’वकलाई अ’दालतले दो’षी ठ’हर ग’र्दै आ’जीवन का’रावासको स’जाय सु’नाएको छ । ३ वर्षसम्म च’लेको सु’नुवाइपछि अ’दालतले आ’रोपी यु’वकलाई दो’षी ठ’हर ग’र्दै आ’जीवन का’रावासको साथमा २५ हजार रुपैयाँ ज’रिवानाको फै’सला सु’नाएको हो । घ’टना भारतको उ’त्तर प्रदेश रा’ज्यको मे’रठको हो ।२०१७ मा भ’एको घ’टनामा म’हिलाका प’रिवारले आ’रोपी यु’वकलाई घ’टनास्थलमै स’मातेर पु’लिसको जि’म्मा ल’गाएका थि’ए । आ’रोपी युव’क म’हिलाका छि’मेकी २८ व’र्षका अं’कित पु’निया हुन् ।

यस घ’टनामा वृ’द्धाका ना’तिले ए’फआइआर द’र्ता ग’राएका थिए । घ’टनाको स’मयमा आ’रोपीको उमेर २८ वर्ष थि’यो । पु’लिसको हि’रासतमा आ’रोपीले ब’ला’त्का’र ग’रेको स्वी’कार ग’रेका थिए । उ’नले ब’ला’त्का’रपछि वृ’द्धालाई कु’टपिट ग’रेको पनि ब’ताएका थिए ।प’रिवारले वृ’द्धालाई उ’पचारको ला’गि अ’स्पतालमा भ’र्ना ग’रेका थि’ए तर अ’स्पतालमा उ’नको मृ’त्यु भ’यो । त्य’सपछि यो मु’द्दा मे’र’ठका वि’शेष न्या’याधी’न ए’ससी–ए’सटीको अ’दालतमा वि’चाराधीन थियो । हा’लै अ’दालतले सा’क्ष्यको आ’धारमा यु’वकलाई दो’षी ठ’हर ग’र्दै स’जाय सु’नाएको हो ।