टे’लिकमका अ’धिकृतपु’त्रको अ’प’ह’र’ण’पछि ह’त्या

विराटनगर । सा’थीको जा’न्छु भ’नेर पाँच दि’नदेखि बे’प’त्ता भ’एका सु’नसरीको दु’हबी न’गरपालिका ३ भी’रगाउँका १७ व’र्षीय सु’जन चौ’धरीको ह’त्या ग’रिएको अ’वस्थमा सो’मबार वि’हान श’व भेटिएको छ । घ’रदेखि क’रिब ५ स’य मि’टर द’क्षिणमा शु’भलक्ष्मी खा’द्य उ’द्योगको प’छाडि सु’जनको श’व भे’टिएको हो ।प’रिवारका अ’नुसार ने’पाल टे’लिकम क्षे’त्रीय का’र्यालय वि’राटनगरमा का’र्यरत अ’धिकृत सु’रेन्द्रनारयण चौ’धरीका छो’रा मं’सिर १० ग’ते सा’थीको घ’रमा जा’न्छु भनेर हिँ’डेका थि’ए ।

साँ’झसम्म घ’र न’आ’एको र आ’फन्तको’मा प’नि न’भेटिएपछि खो’ज’त’ला’स ग’रिदिन उ’नीहरुले इ’लाका प्र’हरी का’र्यालय दु’हबीमा मं’सिर ११ ग’ते नि’वेदन दि’एका थिए ।सा’लो ह’रा’ए’को प्र’हरीलाई जा’नकारी ग’राएको चार दि’नपछि सु’जनको ला’श भे’टिएको उ’नका भि’नाजु हु’लासच’न्द चौ’धरीले जा’नकारी दि’नुभयो । सा’लो’को मो’वाइलमा ए’क प’टक फो’न स’म्पर्क हुँ’दा अ’प’ह’र’ण’का’री’ले सु’रज आ’फ्नो क’ब्जा’मा र’हेको भनेर सु’रजका बा’वु सुरेन्द्रलाई जा’नकारी ग’राएको चौ’धरीले ब’ताउनुभयो ।

‘सा’लो’को मो’वाइलमा ए’कपटक फो’न स’म्पर्क हुँ’दा उ’त्ताबाट सु’रज हा’म्रो क’ब्जा’मा छ भ’नेर अ’ज्ञा’त स’मू’ह’ले भ’नेको थियो,’ मृ’त’क’का भि’नाजु हु’लासच’न्दले ’भ’न्नुभ’यो, त्य’स य’तादेखि फो’न अ’फ भयो । प’रिवारले दि’एको जा’नकारी अ’नुसार अ’प’ह’र’ण’का’री’ले फि’रौ’ति र’क’म भ’ने मा’गेका थि’एनन् ।इ’टहरीस्थित गो’दावरी क’लेजमा क’क्षा १२ मा अ’ध्ययरत सु’रजको अ’प’ह’र’ण’प’छि ह’त्या ग’रिए’को हु’नस’क्ने सु’नसरी प्र’हरीले जा’नकारी दि’एको छ ।प्र’हरीले घ’ट’नामा सं’ल’ग्न भ’एको आ’शंकामा छि’मेकी दु’हबी न’गरपालिका २ का २१ व’र्षीय सु’मन झा’लाई नि’यन्त्रणमा लि’एर अ’नुसन्धान सु’रू ग’रेको छ ।

सु’रजको श’व प’नि प’क्राउ प’रेका सु’मनले दे’खाएको बु’झि’एको छ । ह’त्या’को का’रण’ खु’लेको छै’न । घ’ट’नाको १ न’म्बर प्र’देश प्र’हरी का’र्यालय वि’राटनगरका वि’शेष प्र’हरी टो’लीस’हितले अ’नुसन्धान ग’रिरहेको छ ।सु’नसरीका प्र’हरी प्र’मुख ए’सपी क’मल था’पाले घ’टनाको वि’षयमा अ’नुसन्धान भ’इरहेको जा’नकारी दि’नुभयो ।‘ए’क ज’नालाई नि’यन्त्रणमा लि’एर अ’हिले अ’नुसन्धान भ’इरहेको छ,’ था’पाले भ’न्नुभयो, ‘म’तृ’क’को श’व पो’स्मा’र्ट’म’प’छि थ’प अ’नुसन्धान अ’गाडि ब’ढ्नेछ ।’ मृ’त’क’को श’व पो’स्ट’मा’र्ट’म’को ला’गि ध’रानस्थित बि’पी को’इराला स्वा’स्थ्य वि’ज्ञान प्र’तिष्ठान प’ठाइएको छ ।