ने’पालमा दु’र्घटनामा श्री’मानको नि’धनपछि ‘भे’ट्न आ’उँदैछु’ भ’न्दै सा’इप्रसमा श्री’मतीले ग’रिन आ’त्म’ह’त्या

काठमाडौं, ने’पालमा स’वारी चा’लक र’हेका आ’फ्ना प’तिको मृ’त्यु भ’एको पि’रले वि’देशमा र’हेकी ए’क यु’वतीले आ’त्म’ह’त्या ग’रेकी छ’न्। दो’ल’खा’को गौ’रीशंकर गा’उँपालिका-८, ख’रेका चा’लक सु’बिन ता’माङको ग’त आ’इतबार बो’लेरो दु’र्घटनामा प’री मृ’त्यु भ’एको थि’यो। सो’ही रा’त यु’रोपियन मु’लुक सा’इप्रसमा घ’रेलु का’मदार र’हेकी उ’नकी प’त्नी २३ व’र्षीया शु’क्री ता’माङले आ’त्म’ह’त्या ग’रेकी हु’न्। त्य’हाँको प्र’हरीको भ’नाइ उ’धृ’त ग’र्दै गै’रआ’वासीय ने’पाली सं’घ सा’इप्रसले ज’नाएअ’नुसार शु’क्रीले टि’कटक भि’डियोमा आ’फ्ना आ’माबुबा, सा’सूससुरासँ’ग मा’फी मा’ग्दै आ’फू प’नि आ’फ्नो ‘मु’टु’सँगै जा’न ला’गेको उ’ल्लेख ग’रेकी छ’न्।

उ’नले टि’कटकमा मृ’तक श्री’मानको दु’र्घटनाग्र’स्त त’स्बिर रा’ख्दै भ’नेकी छ’न्, ‘मि’स यु मु’टु। म आ’उँदै छु। हा’मी भे’ट हु’नुपर्छ है’।’ आ’फन्तका अ’नुसार शु’क्री र सु’बिनको वि’वाह भ’एको ए’क व’र्ष प’नि पु’गेको थि’एन। वि’वाहल’गत्तै शु’क्री २०१९ अ’क्टोबरमा सा’इप्रसको ला’र्ना’का स’हरमा घ’रेलु का’म’दार ब’नेर ग’एकी थि’इन्। प’रिवारको आ’ग्र’हअ’नुसार उ’नको श’व ने’पाल ल्या’इने ब’ताइएको छ’।