दक्षिण कोरियामा विदेशी का’मदारबाट ज’न्मिएका सबै ब’च्चालाई वै’धानिकता दिने तयारी

साेल। दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ रहेका अ’वैधानिक विदेशी का’मदारबाट ज’न्मिएका सबै बच्चालाई वै’धानिकता दिने तयारी गरेको छ। दक्षिण को’रियाभित्र जुनसुकै ठाउँमा र जुन कुनै देशका ना’गरिक भए पनि ति’नीहरूमार्फत ज’न्मिएका बच्चालाई वै’धानिक त’वरले द’र्ता गरिने भएको हो। यहाँको का’नून मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि बच्चा बा’लअधिकार तथा सरकारी सु’विधाबाट व’ञ्चित नहुन् भन्ने उ’द्देश्यअनुरुप सो नि’यम ल्या’उन ला’गिएको हो।

यहाँका का’नूनमन्त्री पा’र्क बे’ओम्कले बा’ल अधिकारको ज’गेर्ना, बच्चा बे’चबिखन उ’न्मूलन तथा ब’च्चाको मा’नवअधिकारको र’क्षा गर्न यो का’नूनले सहयोग गर्ने बताएका छन्। यो का’नून लागू भएपछि ती बच्चाले अ’निवार्य शि’क्षा तथा खो’प कार्यक्रममा समेत स’हभागी हुन पाउने उनले बताएका छन्। त्यस्ता ब’च्चाले बीमालगायत अन्य सरकारी तथा सामाजिक सु’विधा पनि प्रा’प्त गर्नेछन्। यदि कुनै विदेशी श्र’मिक को’रियामा अवैधानिक ब’सोबास गरिरहेका छन् र यही अ’वधिमा उनीहरूको बच्चा ज’न्मिएको छ भने बच्चासँगै उनीहरूले पनि वै’धानिकता प्राप्त गर्नेछन्।

हालसम्म कोरियामा अ’वैधानिक बस्ने तथा को’रियालीसँग विवाह गरी आएर पा’रपाचु’के गरी अ’वैधानिक विदेशीसँग पुनः वि’वाह गर्ने महिलाबाट ज’न्मिएको बच्चाले का’नूनी मा’न्यता प्रा’प्त न’गर्ने व्यवस्था थियो। कोरियामा हालसम्म यस्तै त’वरले ज’न्मिएर द’र्ता नभएका करिब २० हजार ब’ढी ब’च्चा भएको अ’नुमान छ। रासस