यौ’न शो’ष’ण सम्बन्धि फै’सलाबाट क्रु’द्ध म’हिलाले न्या’याधी’शलाई क’ण्डम प’ठाएपछि…

मुम्बई। बा’म्बेहा’ईकोर्टकी न्या’याधीश पु’ष्पा ग’नेडिवालाको यौ’न शो’षण सम्बन्धि वि’वा’दास्पद स्की’न–टु–स्की’नको फै’सलाबाट रु’ष्ट ब’नेकी अ’हमदाबा’दकी एक महिलाले आ’वेगमा आ’एर न्या’याधीशलाई ए’क प्या’के’ट क’न्डम प’ठाएकी छन्। यौ’न उ’त्पीडनको वि’षयमा वि’वादित फै’सला सु’नाएकी न्या’याधीश पुष्पा ग’नेडीवाला य’तिबेला बा’म्बे उ’च्च न्या’यालयको ना’गपुर बे’ञ्चमा छि’न्। आ’फूलाई एक रा’जनीतिक वि’श्लेषक ब’ताउने अ’हमदावा’दकी म’हिला दे’वश्री त्रि’वेदीले वि’रुध स्व’रुप न्या’याधीश पु’ष्पा ग’नेडीवालालाई १५० वटा क’ण्डम प’ठाएको भा’रतीय सं’चारमाध्यमले ज’नाएका छन्।

के’ही दिन अ’गाडि न्या’याधीश पुष्पाले ए’कपछि अ’र्को ग’र्दै के’ही य’स्ता फै’सला ग’रिन् जुन वि’वादित पनि ब’नेका थिए। यी स’बै वि’षय बा’लबालि’का मा’थि हु’ने यौ’न अ’परा’ध र यौ’न उ’त्पी’ड’नबाट बा’लबालिकाको सं’रक्षणसँग सम्बन्धित ए’क्ट हो। दे’वश्री त्’रिवेदीले आ’फू न्या’याधीशको फै’स’लाबाट अ’सन्तुष्ट ब’नेको दा’बी ग’रेकी छन्। ज’समा उ’नले भ’नेकी थिइन, ‘यौ’न उ’त्पीड’तको अ’पराधमा यौ’न स’म्पर्कका सा’थ छा’लासँग छा’लाको स’म्पर्क हु’नुपर्छ। ए’क ना’बालिग बा’लिकाको हा’त स’माउनु र त्यो बे’ला व्य’क्तिको पा’इन्टको जि’प खु’ला हु’नु अ’धिनि’यमको ‘यौ’न आ’क्र’म’ण’ स’म्बन्धि प’रिभाषा अ’न्तर्गत प’र्दैन।’

दे’वश्री त्’रिवे’दीले आ’फूले १२ छु’ट्टा छु’ट्टै स्था’नमा क’ण्ड’म प’ठाएकी छन्। ज’समा न्या’याधीश पु’ष्पाको चे’म्बर, ना’गपुर बे’च्न’को र’जिस्ट्री र मु’म्बई उ’च्च अ’दालतकी प्र’मुखसमे’तलाई प’ठाइएको छ। उ’नले आ’फूले अ’न्यायलार्य स’हन न’सक्ने ब’ताएकी छन्। न्या’याधीश पु’ष्पाका का’रण ना’बालिग बा’लिकाले न्या’य पा’उने संभावना र’हँदैन। उ’नले न्या’याधीशलाई नि’लम्बन ग’र्नसमेत मा’ग ग’रेकी छ’न्।