अष्ट्रेलियामा ब्यु’टीसियनको तलब प्रति घण्टा कति हुन्छ ? [थहा पाइराखौ ]

अष्ट्रेलिया : ब्यु’टीपार्लरमा छालाको सु’न्दरता सम्बन्धि काम गर्ने तथा हेयर सलोनमा कपाल का’ट्ने ,क’लर गर्ने र ग्राहकको चाहना अनुसार हेयर स्टा’इल बनाउने पेशा ब्यु’टीसियन हो। ब्यु’टीसियनले समयको माग अनुसार आफ्नो सीप नि’खार्दै लैजानुपर्ने हुन्छ किनकि समय अनुसार फे’शन बदलिन्छ र फेशन अनुसार ब्यु’टीपार्लर तथा हे’यर स’लोनमा आउने ग्राहकको चाहना पनि फेरिन्छ।

ब्यु’टीसियन पेशामा लाग्ने व्यक्तिको बोलीचाली राम्रो हुनुका साथै अरुको कुरा धै’र्यताका सुन्ने बानि हुनुपर्छ जसले गर्दा सलोन तथा पा’र्लरमा आउने ग्राहकहरुको चाहना राम्रोसंग बु’झी उनीहरुलाई आफ्नो कामबाट स’न्तुष्ट पार्न सकिन्छ। अष्ट्रेलियामा ब्यु’टीसियन पेशामा लाग्नका लागि भो’केसनल स्कूल अथवा ब्यु’टी ट्रे’निंग कलेजबाट प्रमाणपत्र प्राप्त हुनुपर्छ।

कतिपय स’लोनले भो’केसनल स्कूल अथवा ब्यु’टी ट्रे’निंग कलेजबाट ट्रे’निंग लिइरहेका तथा इ’न्टर्नशि’पका गरिरहेका वि’द्यार्थीलाई पनि जा’गिर उपलब्ध गराउँछन्। ब्यु’टीसियनको काम तथा जि’म्मेवारी :१ – ग्राहकको चाहना अनुसार कपाल श्या’म्पू गर्ने , का’ट्ने ,रं’ग्याउने ,सि’धा बनाउने ,क’र्लि बनाउने आदि।

२ – ग्राहकको छा’ला तथा कपालको सौ’न्दर्यता सम्बन्धि जि’ज्ञासा बुझ्ने तथा स’मस्या भए जे’नरल बि’उटी क’न्सल्टेन्टको प’रामर्श लिने। ३ – ग्राहकको चाहना अनुसार मे’क उ’प ,फे’सीयल ,वे’क्सिंग ,पे’डीक्योर ,मे’नी क्यो’र ,नङ सम्बन्धि स’रसफाई आदि गर्ने।

पे’स्केलका अनुसार, अष्ट्रेलियामा ब्यु’टीसियनको औसत तलब प्रति घण्टा २२.४१ अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ। ब्यु’टीसियन सम्बन्धि कामको एक वर्ष देखि चार वर्षको अ’नुभव हुनेले प्रति घण्टा २१.५७ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ। त्यस्तै दश देखि उन्नाइस वर्षको अनुभव हुनेले प्रति घण्टा २२.५८ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ।