प्र’च’ण्ड’लाई अ’र्को अ’न्त’र्रा’ष्ट्रि’य सं’क’ट

काठमाडौं। नेकपा (मा’ओवा’दी के’न्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अ’न्तर्राष्ट्रि’य स्त’र’मा स’म’स्या’मा प’र्न था’लेका छन् । अ’न्तर्राष्ट्रिय खे’ला’डी’हरुले पुनः यु’द्ध’का’ली’न मु’द्दा’हरु ब्युँ’ता’उ’न था’लेका छन् ।

यही क्र’ममा नेपालमा शा’न्ति’प्र’क्रि’याको नि’री’क्ष’ण’का लागि आ’एको सं’युत्तः रा’ष्ट्र’सं’घी’य मि’सन (अ’न’मि’न)की प्र’मु’ख क’रि’न ल्या’ण्ड’ग्रे’न’ले द डि’प्लो’म्या’ट’मा एक ले’ख प्र’का’शित गर्दै नेपालमा मा’ओ’वा’दी’ले स’श’स्त्र यु’द्ध’मा बा’ल’बा’लि’काको’ प्र’योग ग’रेको मु’द्दा’लाई उ’ठा’ए’की छि’न् ।

एक ह’प्ता’अ’घि मात्र सं’यु’क्त रा’ष्ट्र’सं’घी’य मा’न’व’अ’धि’का’र प’रि’ष’द’ले श्रीलंकामा द्व’न्द्व’का’ल’मा भएका अ’न्त’र्राष्ट्रि’य मा’न’वी’य का’नु’न उ’ल्लं’घ’न र मा’न’वअ’धिका’र ह’न’न’का मु’द्दा’हरुमा छा’न’बि’न ग’र्ने र दो’षी’उ’प’र का’नु’नी का’र’वा’ही गर्ने नि’र्णय ग’रेसँगै द्व’न्द्व’का’ल’का मु’द्दा’मा फ’स्ने ख’त’रा’मा र’हेका प्रचण्डको लागि यो अ’र्को ख’त’रा हो ।

यु’द्ध’मा बा’लबा’लि’का’को प्र’योग ग’रेको आ’रो’प ला’गेका प्रचण्डको रा’जनै’ति’क क’रि’अ’र य’सले झ’नै सं’क’ट’मा पा’र्न सक्छ ।ल्या’ण्ड’ग्रे’न’ले ए’मि’ने’न्ट प’र्स’न्स ग्रु’प ना’मक गै’र स’रकारी सं’स्था’को एक रि’पो’र्टको ह’वा’ला दिँ’दै सं’यु’क्त रा’ष्ट्रसं’घ’को बा’लबा’लिका र’क्षा मि’स’न’मा ग’म्भी’र त्रु’टि भएको औं’ल्या’एकी छिन् ।

सं’स्था’ले २०१० देखि २०२० सम्म वि’श्वका वि’भिन्न दे’शहरुमा बा’ल’बा’लि’का’मा’थि भएका अ’प’रा’ध’का विषयमा सं’यु’क्त रा’ष्ट्र’सं’घले त’या’र पा’रे’को वा’र्षिक रि’पो’र्टको स्व’तन्त्र स’मी’क्षा ग’रेको छ । रि’पो’र्ट’मा सं’स्था’ले बा’ल’बालि’का’मा’थि ग’म्भी’र अ’प’रा’ध’का दो’षी’हरुलाई प’र्याप्त आ’धा’रबि’ना संयु’क्त रा’ष्ट्र’सं’घ’को सू’चि’बाट ह’टा’इ’एको दे’खा’एको छ ।

ल्या’ण्ड’ग्रे’न’ले रा’ष्ट्रसं’घको यो सू’चीमा ग’म्भी’र त्रु’टि भ’एको पा’इ’एप’छि अब रा’ष्ट्र’सं’घले आ’फ्नो बा’लबा’लि’का र’क्षा मि’स’न’मा क’डा’इ ग’र्नुप’र्ने औं’ल्या’ए’की छि’न् । रि’पो’र्टमा बा’ल’बा’लि’का’वि’रुद्ध ग’म्भी’र अ’प’रा’ध ग’रे’का सं’ग’ठ’न’हरुलाई उ’न्मु’क्ति दि’इएको पा’इएपछि ल्या’ण्डग्रे’नले ती सं’ग’ठ’न’हरुको पुनः स’मी’क्षा गरिनुपर्ने औं’ल्या’एकी छिन् ।

उ’नले यो सू’ची’मा बा’लबा’लि’का’वि’रु’द्ध अ’प’रा’ध गर्ने स’बै स’मू’ह’हरु स’मा’वे’श हु’ने कुरा सु’नि’श्चि’त ग’रि’नुप’र्ने ’ब’ताएकी छि’न् ।अब य’दि सं’यु’क्त रा’ष्ट्र’सं’घ’ले सू’चि’बाट ह’टा’इ’एका स’मू’ह’हरुको पुनः स’मी’क्षा सु’रु ग’रेमा प्रचण्ड ने’तृ’त्वको वि’द्रो’ही मा’ओ’वा’दी’को पनि पुनः स’मी’क्षा हु’नेछ ।

मा’ओ’वा’दी’लाई बा’ल सै’नि’क रि’हा ग’रेको र खु’ला रा’जनी’ति’मा आ’इस’के’को आ’धा’रमा यो सू’ची’बाट ह’टा’इस’कि’एको छ तर अब पुनः स’मी’क्षा ग’रि’ए’मा मा’ओ’वा’दी पुनः यो सू’ची’मा स’मा’वे’श हु’न स’क्छ र प्रचण्ड अ’न्त’र्रा’ष्ट्रि’य स्त’र’मा प्र’ति’ब’न्धि’त हु’न सक्छन् ।यु’द्ध’का’ल’मा मा’ओ’वा’दी’ले करिब ४ हजार ५ सय बा’ल’बा’लि’का सै’नि’क’को रु’प’मा भ’र्ती ग’रे’को ल्या’ण्ड’ग्रे’न’ले ले’खे’की छिन् ।

मा’ओ’वा’दी’का अ’यो’ग्य ल’डा’कू’हरु स’बै व्य’वस्था’पन भ’इ’स’केको भ’नि’ए’को छ । तर, ठू’लो सं’ख्यामा पू’र्व ल’डा’कू’हरु अ’झै अ’स’न्तु’ष्ट छन् । कै’यौं अ’यो’ग्य ल’डा’कू’हरु’लाई कु’नै व्य’वस्था’प’नबि’ना छा’डि’ए’को छ । उनीहरुलाई कुनै क्ष’ति’पू’र्ति दि’इए’को छेन ।

त्य’समा’थि क्या’न्टो’न’मे’न्ट’मा रा’खिएका ल’डा’कू’ह’रुलाई स’रका’रले दि’एको भ’त्ता पा’र्टी ने’तृ’त्व’ले लि’एको आ’रो’प स’मे’त छ ।अब मा’ओ’वा’दी’को पुनः स’मीक्’षा हुने अ’वस्थामा क्या’न्टो’न’मे’न्ट’को भ्र’ष्टा’चा’र का’ण्ड पनि खु’ल्ने ख’त’रा रहन्छ ।बा’ल सै’नि’कला’ई दि’इएको पा’रिश्र’मि’क खो’सि’एको ठ’ह’र भ’एमा यसमा प्रचण्ड दो’षी ठ’ह’रि’ने ख’त’रा र’ह’न्छ ।

दे’शको स’रकार नै आ’फू’वि’रु’द्ध ला’गि’प’रे’को यो अ’व’स्था’मा अ’न्त’र्रा’ष्ट्रि’य स्त’र’बाट आ’उ’ने य’स्ता द’बा’ब’ले प्रचण्डलाई झ’नै सं’क’ट’मा पा’र्न सक्छ । प्रचण्डलाई ‘त’ह ल’गा’उन’कै लागि ओ’ली सरकार अ’न्त’र्राष्’ट्रि’य द’बा’बको प’क्ष’मा र’हि’दि’यो भने प्रचण्ड थ’प सं’क’ट’मा प’र्ने ग’म्भी’र ख’त’रा छ ।